Контакт - Совет на странски инвеститори

Билјана Лепавцова
Телефон:  ++389 71 291 736;
e-mail: biljana.lepavcova@fic.mk